ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž


Přejdi na obsah

ŠKOLNÍ KLUB

AKTIVITY

ŠKOLNÍ KLUB

Školské zařízení sloužící výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy, kvalifikovaně navazuje na činnost školy a její výchovné působení. Úkolem školního klubu je realizace výchovně vzdělávací činnosti mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, dle individuálních možností také přípravy žáků na vyučování. Svou činností plynule navazuje na činnost školy. Činnost školního klubu na celý školní rok je rozpracována v měsíčních plánech.

Speciální úkoly školního klubu na pracovišti při psychiatrické léčebně:

 • plní preventivní funkci - učí děti správnému trávení volného času, což je součástí prevence sociálně patologických jevů
 • speciálním etopedickým působením zvyšuje úspěšnost léčby
 • podílí se na rozvoji nadání dětí, umožňuje jim společenskou aktivitu
 • učí je správnému odpočinku a hospodaření s časem
 • rozvíjí estetické cítění, výtvarné, hudební, pohybové a dramatické schopností dětí
 • svou činností navazuje harmonicky na činnost školy


Některé z činností, které školní klub v průběhu roku uskutečňuje:

 • práce s medii
 • projektové dny
 • sportovní turnaje
 • minigolf
 • stolní tenis
 • fotbalová utkání
 • využívání posilovny
 • netradiční olympiáda
 • theatroterapie - nácvik divadelních představení
 • nácvik besídek
 • canisterapie
 • návštěva výstav v Muzeu Kroměřížska
 • návštěva Arcibiskupského zámku,zahrad a dalších kulturních institucí
 • promenádní koncerty
 • návštěva Knihovny Kroměřížska
 • karneval
 • loučení se zimou
 • táboráky
 • diskotéky
 • hry z dramatické výchovy zaměřené na problematiku, se kterou děti přicházejí
 • činnosti pro osobnostní rozvoj a spolupráci
 • činnosti pro rozvoj nadání a schopností
 • činnosti pro možnost zažít úspěch i u dětí, které jej běžně nezažívají

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku