ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž


Přejdi na obsah

OCHRANA OS.ÚDAJŮ

O ŠKOLE

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

1. Obecné nařízení
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.
Sdělování informací o hospitalizovaných žácích se řídí pravidly Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Ty lze dohledat na internetových stránkách nemocnice (www.pnkm.cz) v sekci informační deska / poskytování informací.

2. Důvody zpracování osobních údajů
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu zákonných zástupců žáků.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky apod.).
2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • údaje o evidenci žáků,
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • osobní záznam (o průběhu pobytu s doporučením pro další vzdělávání a výchovu),
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP,
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • kontakt na zákonné zástupce (není-li shodný s adresou dítěte),
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách.

Osobní údaje, které škola vede o vašem dítěti, sdělujete na základě školského zákona (jméno, datum narození a další osobní údaje) škola dále zpracovává k následujícím účelům: vedení školní matriky, zdravotnické dokumentace, vedení dokumentace pro účely naplňování specifických vzdělávacích potřeb (výsledky vyšetření v poradně), pro pořádání mimoškolních akcí – výlety, školy v přírodě, soutěže, úrazové pojištění žáků a jiné účely související s běžným chodem školy. Osobní údaje rovněž poskytujeme záchranné službě, která vaše dítě odveze ze školy v případě úrazu nebo akutního onemocnění.
Škola pořizuje fotografie nebo zaznamenává videozáznam z průběhu některých školních akci (sportovní, kulturní, projekty) pouze pro vnitřní potřebu. Fotografie na webových stránkách školy jsou upraveny tak, aby byla znemožněna identifikace žáků.

3. Podepsání informovaného souhlasu
Informovaný souhlas / nesouhlas rodičů s poskytováním některých osobních údajů je součástí vstupního dotazníku, který se o dítěti vyplňuje pro potřeby školy při příchodu dítěte na dětské oddělení.

4. Práva žáků a zákonných zástupců

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.


5. Zabezpečení osobních údajů
Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (např. seznam žáků bez rodných čísel),
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích.


6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Záznamy o činnostech zpracování


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku